UCHWAŁA Nr XXXIX/285/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustala ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr 164/XXII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 164/XXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 4.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 21:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 21:38