UCHWAŁA Nr XXXIX/289/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik (zwanych w dalszej części uchwały „przedszkolami”), dzieciom objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 2.

  1. Określa się opłatę za jedną godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującą nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowaną w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - w wysokości 1 zł.
  2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz faktycznej dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1 ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 3.

  1. Traci moc uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
  2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 22:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 22:17