UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez
Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik, zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela tj. nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik w wymiarze 22 godziny tygodniowo.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.05.2018 22:24
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.05.2018 22:24