Obowiązek informacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, tel. 16-6317032 działając zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4. 5. 2016r.) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku z siedzibą przy ul. Rynek 1, w Pruchniku (kod pocztowy: 37-560), tel.: 16-6236116, adres e-mail: ops@opspruchnik.pl, reprezentowany przez Dyrektora Panią Martę Wałach, tel.: 16-6236116.
 2. Inspektorem do spraw ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku jest Pan Paweł Dzień, adres emal: iodpaweldzien@gmail.com.
 3. Celem przetwarzania danych jest uzyskanie prawa do: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, świadczenia „Za życiem”, stypendium szkolnego.
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących aktów prawnych: art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1851 ze zm.), art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.), art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), ustawy o z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092), art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania prawa do: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, świadczenia „Za życiem”, stypendium szkolnego.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, świadczenia „Za życiem”, stypendium szkolnego.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim takim jak: organy administracji publicznej, sądy administracyjne, organy ustrojowe państwa, orany kontrolne oraz inne organy i instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Administrator Danych Osobowych ma prawo pozyskania Pana/Pani danych osobowych od wszelkich podmiotów zobowiązanych do udzielania odpowiedzi na żądanie Administratora Danych Osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek informacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 17:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż