Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok.

UCHWAŁA Nr 240/XXXIII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  kwietnia 2006 r. w sprawie :

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr_10/19/2006 z dnia 06.04.2006 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pruchnik z wykonania budżetu gminy i założeń gospodarczych za 2005 rok oraz wyżej wymienionym dokumentom Rada Gminy Pruchnik udziela absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Na stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych

za głosowało: 12 radnych

wstrzymało się od głosu: 0 radnych

przeciw głosowało: 3 radnych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2006 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż