UCHWAŁA Nr 9/II/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie :
procedury uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

            Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:

 1. prognozowane dochody
 2. planowane wydatki
 3. informację o stanie mienia komunalnego
 4. łączną prognozę długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą
 5. z zaciągniętych i planowanych zobowiązań
 6. objaśnienia

§ 3.

Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

 1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
 2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, o użytkowanie wieczystym, wierzytelnościach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu
 3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w ust. 1 i 2 dokonanych od dnia złożenia poprzedniej informacji
 4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności oraz innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
 5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:
  1. stan środków trwałych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych
  2. przychody i rozchody środków trwałych w okresie roku poprzedzającego planowany rok budżetowy
  3. wykazy lasów w poszczególnych miejscowościach z określeniem ich obszaru
  4. informację o realizacji inwestycji komunalnych w roku poprzedzającym rok budżetowy objęty planem

§ 4.

Objaśnienia do projektu budżetowego powinny zawierać:

 1. opis prognozowanych dochodów (wyliczenia poszczególnych tytułów prognozowanych dochodów podatkowych)
 2. opis planowanych wydatków budżetowych z wyszczególnieniem zadań zleconych gminie
 3. wykaz zadań inwestycyjnych
 4. źródła planowanych przychodów oraz rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 5. kwoty dotacji uzyskanych oraz przekazywanych
 6. planowane źródła pokrycia deficytu budżetowego

§ 5.

 1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne stałym komisjom Rady Gminy
 2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 -stu dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu z zastrzeżeniem ust. 5
 3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie kwoty wydatku przewidzianego w projekcie zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania
 4. Komisje przesyłaj ą swój ą opinie Komisji Budżetowo – Gospodarczej
 5. Komisja Budżetowo - Gospodarcza poszerzona o wszystkich członków pozostałych komisji stałych Rady odbywa co najmniej jedno posiedzenie w celu zapoznania się z opiniami innych Komisji oraz wydania ostatecznej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej w terminie 7 - miu dni od dnia otrzymania opinii innych komisji
 6. Przewodniczący Rady Gminy po wydaniu ostatecznej opinii przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą przekazuje ją niezwłocznie Wójtowi Gminy
 7. Komisja Budżetowo - Gospodarcza na sesji budżetowej zgłasza wnioski w zakresie zmian w projekcie przedłożonym przez Wójta celem przyjęcia przez Radę Gminy i uchwalenia

§ 6.

 1. Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ stanowiący jednostki samorządu gminnego może uchwalić uchwałę budżetową w terminie późniejszym jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego

§ 7.

Porządek sesji, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej
 2. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu
 3. odczytanie opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Pruchnik;
 4. dyskusja
 5. głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami
 6. głosowanie projektu uchwały budżetowej

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 80/XIV/99 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24.09.1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Pruchnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedury uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2006 08:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak