UCHWAŁA Nr 10/II/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2006 r.

            Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ust. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

    Powyższe środki wprowadzono na podstawie pism MF i ugody z PGNiG

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  200.268
  w tym:
  • zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Pruchniku Nr 2:  10.000
  • zapłacenie umowy o dzieło za ułożenie kostki wokół Szkoły Podstawowej w Kramarzówce:  8.000
  • dokończenie ogrodzenia gimnazjum w Pruchniku:  17.555
  • zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Gminy:  40.000
  • dowóz młodzieży na gminne zawody sportowe:  1.800
  • modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice – sterowanie radiowe:  7.000
  • prace w zakresie zagospodarowania przestrzennego:  5.000
  • bieżące utrzymanie straży pożarnych:  10.000
  • zimowe utrzymanie dróg gminnych:  29.913
  • remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka:  71.000

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 10/II/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 6 grudnia 2006 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

758

Różne rozliczenia

130.268

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

27.555

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

27.555

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

102.713

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

102.713

600

Transport i łączność

70.000

60016

Drogi publiczne gminne

70.000

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł

70.000

Razem

200.268


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 10/II/06

Rada Gminy Pruchnik

z dnia 6 grudnia 2006 r.

Zestawienie wydatków

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7.000

40002

Dostarczanie wody

7.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.000

710

Działalność usługowa

5.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

600

Transport i łączność

100.913

60016

Drogi publiczne gminne

100.913

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

9.913

4270

Zakup usług remontowych

71.000

750

Administracja publiczna

40.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

801

Oświata i wychowanie

35.555

80101

Szkoły podstawowe

18.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.000

80110

Gimnazja

17.555

4270

Zakup usług remontowych

17.555

926

Kultura fizyczna i sport

1.800

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.800

4300

Zakup usług pozostałych

1.800

Razem

200.268


Powrót