Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 12/III/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z  2001r. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:  57.615
  w tym:
  • zakup materiałów na ogrodzenie SP Jodłówka:  5.000
  • dotacja dla instytucji kultury – Dom Kultury:  4.000
  • zakup materiałów remontowych do oczyszczalni ścieków:  5.000
  • zakup materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych:  22.815
  • utrzymanie cmentarzy komunalnych:  10.000
  • zakup przystanku autobusowego i jego montaż:  4.000
  • prenumerata dzienników i monitorów ustaw na 2007 rok:  2.000
  • zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Pruchniku:  4.800
 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:  464.800
  w tym:
  • dokumentacja sieci wodociągowej Pruchnik – Korzenie:  24.000
  • dokumentacja na modernizację sieci wodociągowej Pruchnik – Kramarzówka :  14.000
  • modernizacja ośrodka zdrowia:  34.000
  • rewitalizacja rynku:  51.105
  • dokumentacja kanalizacji gminy:  20.000
  • dokumentacja – przyłączenie studni w Pawłowicach:  20.000
  • budowa przyłączy wodociągowych w Jodłówce:  277.895
  • zbiornik retencyjny:  10.000
  • wypłata dodatków mieszkaniowych:  10.000
  • zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum w Pruchniku:  4.800

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się rozchody budżetowe w kwocie 22.815 zł. z tytułu umorzenia części zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - par 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 12/III/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 22 grudnia 2006 r.

Zestawienie dochodów

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

36.000

-

40002

Dostarczanie wody

36.000

-

0960

36.000

-

710

Działalność usługowa

6.000

-

71035

Cmentarze          

6.000

-

0830

Wpływy z usług

6.000

-

750

Administracja publiczna

2.000

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.000

-

0970

2.000

-

756

 

70.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9.000

30.000

0310

Podatek od nieruchomości

-

30.000

0330

Podatek leśny

9.000

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

31.000

13.000

0320

Podatek rolny

-

13.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

16.000

-

0430

Wpływy z opłaty targowej

1.000

-

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1.000

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

13.000

-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

-

27.000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

27.000

758

Różne rozliczenia

14.668

-

75814

Różne rozliczenia finansowe

14.668

-

0920

Pozostałe odsetki

14.668

-

801

Oświata i wychowanie

5.000

-

80101

Szkoły podstawowe

5.000

-

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5.000

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

450.000

92120

Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami

-

450.000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

450.000

Razem:

89.000

520.000


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 12/III/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 22 grudnia 2006 r.

Zestawienie wydatków

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

22.815

335.895

40002

Dostarczanie wody

22.815

335.895

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.815

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

335.895

600

Transport i łączność

4.000

-

60016

Drogi publiczne gminne

4.000

-

4270

Zakup usług remontowych

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

34.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

34.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34.000

710

Działalność usługowa

10.000

-

71035

Cmentarze

10.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

-

750

Administracja publiczna

2.000

-

75023

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

2.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

801

Oświata i wychowanie

9.800

4.800

80101

Szkoły podstawowe

5.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

80110

Gimnazja

4.800

4.800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.800

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4.800

852

Pomoc społeczna

-

10.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

10.000

3110

Świadczenia społeczne

-

10.000

85295

Pozostała działalność

13.400

-

3110

Świadczenia społeczne

13.400

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000

30.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5.000

30.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

30.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

51.105

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

51.105

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51.105

Razem:

57.615

465.800

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż