Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 249/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie :

zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku.

           Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  219.806
  w tym:
  • dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę:  3.000
   z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
  • dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań własnych gminy na kwotę:  65.827
   z przeznaczeniem na:
   • wypłatę zasiłków stałych:  11.000
   • realizację świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym do czerwca 2006 roku:  46.827
   • realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania:  8.000
  • środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:  21.520
  • wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury:  20.000
   tj. prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Pruchniku
  • zwrot podatku VAT za 2005 rok:  17.000
  • opłata grobowa:  6.000
  • podatek dochodowy od osób fizycznych:  84.248
  • wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej ilości (LKS):  2.211
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy:  114.504
  w tym:
  • dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin) (wodociąg Jodłówka):  19.084
  • środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie  zaliczanych do sektora finansów publicznych (wodociąg Jodłówka):  95.420

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie:  269.806
  w tym:
  • dotację dla instytucji kultury (Dom Kultury):  20.000
  • budowa drogi transportu rolnego:  43.070
  • ukształtowanie terenu wokół gimnazjum:  5.000
  • remont boiska sportowego w Jodłówce:  3.469
  • rewitalizacja rynku:  50.000
  • zakup gruntu na drogę:  2.840
  • zakup platformy dźwigowej dla SDŚ:  40.000
  • zakup publikacji samorządowej:  1.600
  • pomoc finansowa dla starostwa z przeznaczeniem dla PSP w Jarosławiu:  20.000
  • budowa ogrodzenia w OSP Jodłówka Parcelacja:  12.000
  • wypłata zasiłków stałych:  14.000
  • wypłata stypendiów edukacyjnych:  46.827
  • dożywianie uczniów w szkołach:  8.000
  • zakup urządzenia odgromowego anteny radiowej (OC):  3.000
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie:  114.504
  w tym:
  • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III Gminy Pruchnik:  114.504

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Gmina Pruchnik udziela dotację celową dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Pruchniku na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury – prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Pruchniku w kwocie 20.000 zł. Zabytek wpisano do rejestru zabytków pod numerem B-205.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmniejszenia w jednych podziałkach klasyfikacji budżetowej a zwiększenia  w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na kwotę 5.500 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ulegają zmianie wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, polegające na zamianie kupna samochodu ciężarowego na samochód terenowy.

§ 6.

 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 70.000 zł. i określa wolne środki w kwocie 70.000 zł. które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 2. Zwiększa się przychody w kwocie 70.000 zł. pochodzące z wolnych środków, które przeznaczona się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 70.000 zł.

Szczegóły zawiera załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2006.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 249/XXXIV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 czerwca 2006 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

114.504

40002

 

Dostarczanie wody

-

114.504

6339

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

-

19.084

6298

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-

95.420

600

 

Transport i łączność

21.520

-

60017

 

Drogi wewnętrzne

21.520

-

2440

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych

21.520

-

710

 

Działalność usługowa

6.000

-

71035

 

Cmentarze

6.000

-

0830

Wpływy z usług

6.000

-

750

 

 

Administracja publiczna

17.000

-

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17.000

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

17.000

-

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

84.248

-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

84.248

-

0001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

84.248

-

852

Pomoc społeczna

19.000

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

11.000

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11.000

-

85295

 

Pozostała działalność

8.000

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8.000

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

46.827

-

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

46.827

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

46.827

-

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000

-

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000

-

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

20.000

-

926

Kultura fizyczna i sport

2.211

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.211

-

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

2.211

-

Razem

216.806

114.504

Dotacje za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota

zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

 

Pomoc społeczna

3.000

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i_rentowe

3.000

-

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.000

-

Razem

3.000

-


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 249/XXXIV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 czerwca 2006 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

114.504

40002

Dostarczanie wody

-

114.504

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

  95.420

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

 19.084

600

Transport i łączność

45.910

-

60016

Drogi publiczne gminne

 2.840

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

  2.840

-

60017

 

Drogi wewnętrzne

43.070

-

4270

Zakup usług remontowych

43.070

-

750

 

Administracja publiczna

1.600

-

75075

 

Promocje jednostek samorządu terytorialnego

1.600

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

-

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

35.000

-

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

20.000

-

6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20.000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

12.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

  7.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

  5.000

-

75414

 

Obrona cywilna

  3.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

  3.000

-

801

 

Oświata i wychowanie

  5.000

-

80110

 

Gimnazja

  5.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

  5.000

-

852

 

Pomoc społeczna

59.000

-

85203

 

Ośrodki wsparcia

40.000

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

-

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11.000

-

3110

Świadczenia społeczne

11.000

-

85295

 

Pozostała działalność

  8.000

-

3110

Świadczenia społeczne

  8.000

-

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

46.827

-

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

46.827

-

3240

Stypendia dla uczniów

46.827

-

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

120.000

30.000

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

20.000

-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

20.000

-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100.000

-

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

-

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

50.000

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

-

30.000

926

 

Kultura fizyczna i sport

3.469

-

92601

 

Obiekty sportowe

3.469

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.469

-

Razem

316.806

144.504

Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

 

Pomoc społeczna

3.000

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

3.000

-

3110

Świadczenia społeczne

3.000

-

Razem

3.000

-


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 249/XXXIV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 czerwca 2006 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.000

1.000

40002

Dostarczanie wody

1.000

1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

851

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.000

2.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.000

85153

Zwalczanie narkomanii

1.000

1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

1.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.000

1.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500

500

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

Razem:

5.500

5.500


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 249/XXXIV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 czerwca 2006 r.

Przychody

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Kwota
zwiększenia

Kwota zmniejszenia

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

70.000

-

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2006 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż