Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr 253/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie :

zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

           Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy "Prawo ochrony środowiska" Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW Gminy Pruchnik na 2006 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy Pruchnik w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 253/XXXIV/06

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 czerwca 2006 r.

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na rok 2006

Lp.

Zadanie

Dział

Rozdział

Paragraf

 Kwota w zł

1

Przychody:

5.000

Wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski

5.000

2

Wydatki:

900

90011

5.000

a) szkolenie z zakresu ochrony roślin

4300

1.500

b) opracowanie monitoringu gleb

4300

1.000

c) zakup drzew, krzewów na

    zieleniaki i wysypisko śmieci

4210

1.500

d) zakup worków na śmieci 

    i materiałów, które służą trzymaniu
   
czystości

4210

1.000

3

Stan na koniec:

0


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż