UCHWAŁA Nr XL/291/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie miasta Pruchnik”.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z poz. zm.) w związku z pkt 14 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.5 POIiŚ stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu konkursu zamkniętego nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika, działającego w imieniu Gminy Pruchnik do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zielony Pruchnik - poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie miasta Pruchnik” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucji Wdrażającej Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie miasta Pruchnik”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.05.2018 06:00