UCHWAŁA Nr XL/292/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „ i ” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 262 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W §12 Uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2018 rok Nr XXXV/258/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28.12.2017 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

„Udzielania pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2018 06:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.07.2018 20:30