UCHWAŁA Nr XL/293/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się z budżetu Gminy Pruchnik w 2018 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomoc finansową w kwocie 29 306,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześć złotych) z przeznaczeniem na:

  1. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającej na budowie chodnika na odcinku od km. 52+344,5 do 52+602,5 – w m. Pruchnik.

Po dokonanych zmianach pomoc finansowa wynosi 142 706 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2018 06:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.05.2018 06:10