UCHWAŁA Nr XL/297/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) , art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 36 ust. 1-4, art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

stala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Pruchnika w wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)
  • dodatek funkcyjny – 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
  • dodatek specjalny – 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
  • dodatek za wieloletnia pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Burmistrza Pruchnika w wysokości 300 km na terenie Gminy miesięcznie.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr I/19/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utalenie wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2018 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.05.2018 06:30