UCHWAŁA Nr XL/298/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: uchylenia uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 264/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie udziału mieszkańców Gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.05.2018 06:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.05.2018 06:35