UCHWAŁA Nr XLI/300/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik,
  • sprawozdaniem finansowym,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza Pruchnika z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • informacją o stanie mienia Gminy Pruchnik,
  • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku,

udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:05