UCHWAŁA Nr XLI/302/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udziela się odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu z dnia 20 maja 2018 r., na uchwałę Nr 264/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010r., w sprawie udziału mieszkańców Gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Burmistrz Pruchnika jest upoważniony do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował Radę Miejską w Pruchniku przed właściwym sądem administracyjnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie odpowiedzi na skargę
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:15