Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

IZ 271/11/2018                                                                                                                                                    Pruchnik 07-08-2018

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„Usługowiec” Marcin Krzysztan, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 13-08-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

5

„Usługowiec”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

178 740,00

            178 740,00

P1= ----------------- *60= 60

            178 740,00

P2 = 5 lat. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

248 405,02

            178 740,00

 P1= ----------------- *60= 43,17

            248 405,02

P2 = 5 lat. = 40 pkt

83,17

2

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

37-500 Jarosław, Wierzbna 241

248 155,94

            178 740,00

P1= ----------------- *60= 43,22

            248 155,94

P2 = 5 lat. = 40 pkt

83,22

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

187 066,15

            178 740,00

P1= ----------------- *60= 57,33

            187 066,15

P2 = 5 lat. = 40 pkt

97,33

4

Ekoline Budownictwo Sp. z o.o.

Niziny 290, 37-716 Orły

260 344,67

            178 740,00

P1= ----------------- *60= 41,19

            260 344,67

P2 = 5 lat. = 40 pkt

81,19

6

Sanakiewicz sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

188 771,27

            178 740,00

P1= ----------------- *60= 56,81

            188 771,27

P2 = 5 lat. = 40 pkt

96,81

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż