Wyrażenie zgody na dofinansowanie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Montaż i dostawa dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych w ŚD

UCHWAŁA Nr 256/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie :

wyrażenia zgody na dofinansowanie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Montaż i dostawa dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy.

           Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 876 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282) Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA :

§ 1.

Wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Pruchnik umowy na dofinansowanie „Montażu i dostawy dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku” do kwoty 40.790 zł ze środków PFRON i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2.

Spłata ewentualnych zobowiązań następowała będzie z dochodów własnych Gminy tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na dofinansowanie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Montaż i dostawa dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych w ŚD
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż