Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły

IZ 271/14/2018                                                                                                                                        Pruchnik 23-08-2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„Usługowiec” Marcin Krzysztan, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-08-2018 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„Usługowiec”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

360 371,82

            360 371,82

P1= ------------------- *60= 60

            360 371,82

P2 = 5 lat. = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmii– 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

374 699,33

            360 371,82

P1= ------------------- *60= 57,71

            374 699,33

P2 = 5 lat. = 40 pkt

97,71

3

Ekoline Budownictwo Sp. z o.o.

Niziny 290, 37-716 Orły

430 361,19

            360 371,82

P1= ------------------- *60= 50,24

            430 361,19

P2 = 5 lat. = 40 pkt

90,24

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2018 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż