Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Ogłoszenie nr 608139-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.
 

Gmina Pruchnik: Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie.......................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2018 18:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż