INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 07-09-2018 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 138 000 zł brutto.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Gwarancja i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

AMA 3  Andrzej Parol

Ul. Narutowicza 32

37-700 Przemyśl

206 221,78

3 lat

07-11-2018

Zgodnie
z umową

świadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:07.09.2018 11:02
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:07.09.2018 11:02