Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. wykształcenie–spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z pózn.zm),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność sądowa za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeń do ustawy,
 3. znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 8. znajomość obsługi programów komputerowych WINDOWS XP, pakietu Microsoft Office,
 9. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 4. sporządzanie kontraktów socjalnych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup, środowisk społecznych,
 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami w zakresie organizowania pomocy
 11. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 13. praca w rejonie opiekuńczym wskazanym przez kierownika, ustalenie planu pomocy osób korzystających z pomocy, prowadzenie akt indywidualnych osób korzystających z pomocy,
 14. sporządzanie sprawozdawczości z rejonu swojego działania,
 15. praca w Zespole Interdyscyplinarnym i udział w powołanych grupach roboczych.
 16. obsługa systemu„ POMOST Std”, w szczególności:
  a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  c) przygotowywanie sprawozdawczości,
 17. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae,
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
 10. spis dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
 11. wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

 1. wymiar czasu pracy –pełny etat ,
 2. miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku,
 3. umowa o pracę na zastępstwo

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat naboru na w/w stanowisko można uzyskać pod nr tel. 16 6236116.

Aplikacje, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą wiążącym terminem jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składa w terminie do dnia 05.10.2018r. do godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 12, parter

Urząd Miejski w Pruchniku w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie napisem dopiskiem : „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku ’’ lub przesłać listem poleconym na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

IX. Inne informacje:

 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 2. nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,
  • drugi etap –komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem.
   Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.pruchnik.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 4. osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Marta Wałach

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 20:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż