Nabór na wolne stanowisko – ASYSTENTA RODZINY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba która posiada:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, preferowane ukończone studia podyplomowe- Asystent rodziny;
 • co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną oraz:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • komunikatywność, zaangażowanie, asertywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;
 • dyspozycyjność;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

Zakres zadań Asystenta Rodziny :

 1. Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
 2. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanym przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań poprzez:
  • diagnozowanie sytuacji rodziny;
  • opracowanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  • dzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym zdobywania umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych;
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 21.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godziną 8.00 a 21.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy jak również weekendy zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z rodziną.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg stażu ,zatrudnienia,
 5. oświadczenie o niekaralności, za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz.U. Z 2018 r., poz. 1000./;
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;
 10. oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B oraz własnego środka transportu;
 11. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)

Warunki zatrudnienia:

umowa zlecenie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać u Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej ) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny” w terminie do 05 października 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 623 61 16

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego

w Pruchniku http://www.pruchnik.bip.info.pl/

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruchniku
Marta Wałach

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko – ASYSTENTA RODZINY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 20:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż