Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

25 258272,71 zł, w tym roboty budowlane dotyczące rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach, nadzór inwestorski, promocja

Źródło dofinansowania i kwota

UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO  WP na lata 2014-2020*-  11 432 899,83

środki własne Gminy Pruchnik – 13 825372,88

Termin realizacji projektu**

24.08.2016 – 30.10.2018r.

Wykonawca projektu***

 1. Wykonawcy rozbudowy oczyszczalni ścieków i  budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach: zostaną wyłonieniu w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – procedura unijna),
 2. Nadzór inwestorski przy rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz przy budowie kanalizacji zostanie wyłoniony w przetargach nieograniczonych – procedura krajowa,
 3. Wykonawca 6 szt. tablic promujących projekt zostanie wyłoniony na podstawie art. 4 pkt 8 UPZP (rozeznanie cenowe)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2017 oraz zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.08.2016 – 09.03.2017 złożenie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”.  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pruchniku (z przepustowości 630m3/d do 1420m3/d), budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami (około 22 km) i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Hawłowice - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, ul. Lipowa, Jarosławska, Grunwaldzka, Zamkowa - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, część ul. Jarosławskiej. Zakres robót objętych projektem jest zgodny z dokumentacją techniczną.

Podstawowe elementy oczyszczalni ścieków:

 1. Budowa obiektów:
 1. Budynek techniczny
 2. Reaktor biologiczny – I ciąg technologiczny
 3. Reaktor biologiczny – II ciąg technologiczny
 4. Punkt zlewny
 5. Plac manewrowy z miejscami postojowymi
 6. Fundament pod silos na wapno palone
 7. Wiaty na osad odwodniony
 8. Pompownia osadu
 9. Budynek garażowy
 10. Studnie kanalizacji elektrycznej
 11. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
 12. Budynek kraty
 13. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
 14. Studnie zasuw
 15. Studnie armatury
 16. Wpusty uliczne
 17. Sieci kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe
 18. Zieleń ochronna
 19. Ogrodzenie oczyszczalni ścieków
 1. Przebudowa:
 1. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
 2. Pomieszczenie kontenera na osad odwodniony
 3. Rozdzielnia główna
 4. Budynek gospodarki osadowej
 5. Pompownia wód deszczowych po podczyszczeniu wstępnym
 1. Adaptacja:
 1. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego
 2. Zbiorniki na wody deszczowe

Ponadto obiekt wyposażony będzie w system wizualizacji i monitoringu pracy poszczególnych urządzeń technologicznych. W ramach realizacji zadania będzie możliwy zakup wyposażenia technicznego i sprzęt BHP, m.in.: drabina hakowa, koło ratunkowe, aparat powietrzny butlowy, aparat wężowy świeżego powietrza z dmuchawą, bosak, chełmy ochronne, gaśnice, ponton 2-osobowy. Główne wyposażenie techniczne to: ciągnik kompaktowy, kosa spalinowa, minikoparka gąsienicowa, wóz asenizacyjny jednoosiowy, motopompa do osadów, agregat prądotwórczy benzynowy, przyczepa do samochodu, sprężarka powietrza o mocy 1,5 kW, myjka ciśnieniowa na gorącą wodę, kontener na osad odwodniony.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości: Pruchnik i Hawłowice o łącznej długości ok. 23 km, w tym na terenie miejscowości Pruchnik – ponad 5 km, ok. 0,5km przyłączy, na terenie miejscowości Hawłowice – prawie 16 km sieci oraz 1,9km przyłączy.

Celem projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej jest: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Pruchnik i Hawłowice poprzez wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do Oczyszczalni Ścieków w Pruchniku, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. - Rozwój i poprawa infrastruktury miejskiej i wiejskiej.

Przeprowadzenie przez UMWP oceny technicznej, formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

30.03.2017 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pruchnik na realizację projektu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż