Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

IZ 271/17/2018                                                                        Pruchnik, dnia 27-09-2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608139-N-2018 dnia 2018-08-23 r. oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-08-2018 r. W postępowaniu złożono 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, Zamawiający zawiadamia, iż:

1. Z przedmiotowego postępowania został wykluczony Wykonawca: AMA 3  Andrzej Parol, ul. Narutowicza 32, 37-700 Przemyśl

2. Oferta wykluczonego Wykonawcy została uznana za odrzuconą.

3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1579): „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz Art. 24 ust. 4 powołanej ustawy: ”Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

W dniu 21.09.2018 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Termin dostarczenia dokumentów wyznaczono na 26.09.2018 r. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego żądane dokumenty nie wpłynęły, w związku z czym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nr IZ 271/17/2018 wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona.
W związku z tym Zamawiający zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione na mocy Art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 1579:
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu…”.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2018 16:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż