Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Ogłoszenie nr 623262-N-2018 z dnia 2018-09-28 r.
 

Gmina Pruchnik: Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2018 17:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż