UCHWAŁA Nr XLII/311/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62 500,00 zł, w tym:

  • środki finansowe przeznaczone na realizacje grantu pn. Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Hawłowice 7 500,00zł
  • dotacja na prace remontowo – konserwatorskie przy pozostałościach zespołu zamkowego w Pruchniku 30 000,00zł
  • dotacja na prace remontowo – konserwatorskie przy cerkwi greko- katolickiej w Kramarzówce 20 000,00zł
  • opłaty za pobór wody 5 000,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma PWKZ Nr IRN – II.5124.1.87.2018,
IRN-II.5124.1.88.2018 oraz umowy o powierzenie grantu.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 234 500,00 zł, w tym:

  • Realizacja grantu pn. Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Hawłowice 12 500,00zł
  • Prace remontowo – konserwatorskie przy pozostałościach zespołu zamkowego w Pruchniku 30 000,00zł
  • Prace remontowo- konserwatorskie przy cerkwi greko- katolickiej w Kramarzówce 20 000,00zł
  • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 150 000,00zł
  • realizacja rządowego programu OSA 22 000,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 172 000,00 zł, w tym:

  • remont dróg gminnych 172 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.07.2018 06:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.10.2018 22:51