Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu

UCHWAŁA Nr XLII/312/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2018 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn: ”Przebudowa drogi Nr 1776 R - droga przez wieś Jodłówka”.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2018 06:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż