UCHWAŁA Nr XLIII/316/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1072 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/264/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 stycznia 2018 r., zwanego dalej Studium.

§ 2.

Przedmiotem zamiany Studium jest teren położony w granicach miasta Pruchnika i sołectw: Rzeplin, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Hawłowice, w granicach oznaczonych na rysunku - załączniku do niniejszej uchwały, w zakresie obejmującym wprowadzenie granicy udokumentowanego złoża gazu ziemnego oraz zmiany granic terenu i obszaru górniczego gazu ziemnego „Pruchnik-Pantalowice”.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.08.2018 06:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.08.2018 06:27