TRACI MOC Na podstawie uchwały X/50/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 roku.

 

UCHWAŁA Nr XLI/305/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Nr 185/XXVII/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:

§ 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:

nagrody organu prowadzącego – w wysokości od 1 400 zł do 2 500 zł,

nagrody dyrektora szkoły – w wysokości od 400 zł do 1 100 zł.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały wskazanej w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:26
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.11.2019 19:49