UCHWAŁA Nr XLI/306/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 263/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:27