UCHWAŁA Nr XLI/307/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się z budżetu Gminy Pruchnik w 2018 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomoc finansową w kwocie 42 694,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) z przeznaczeniem na:

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającej na budowie chodnika na odcinku od km. 52+344,5 do 52+602,5 – w m. Pruchnik.

Po dokonanych zmianach pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na powyższe zadanie wynosi 185 400 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:28
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:28