UCHWAŁA Nr XLI/309/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Pruchnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm./, w związku z art. 11 ust.2 art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2018 r. poz. 994 i 1000/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Ustala się dla terenu gminy Pruchnik maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
  • o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w wysokości 10 zezwoleń;
  • powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 5 zezwoleń;
  • powyżej 18% zawartości alkoholu w wysokości 5 zezwoleń.
 2. Ustala się dla terenu gminy Pruchnik maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży :
  • o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w wysokości 30 zezwoleń;
  • powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 20 zezwoleń;
  • powyżej 18% zawartości alkoholu w wysokości 20 zezwoleń.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 141/XXII/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Pruchnik, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 235/XXXIV/01 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie dla terenu Gminy Pruchnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 06:30