UCHWAŁA Nr XLI/310/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Pruchnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1.  Ustala się na terenie gminy Pruchnik następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedażyw odległości nie mniejszej niż 70 metrów od następujących obiektów chronionych:
  - szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
  - obiektów kultu religijnego;
  - obiektów sportowych;
  - obiektów administracji publicznej;
  - obiektów służby zdrowia
 2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych tych miejsc chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
  W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 130/XX/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady usytuowania na terenie gminy Pruchnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.06.2018 23:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.06.2018 23:11