ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

IZ 271/16/2018                                                                                                                     Pruchnik 02-11-2018 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1

  1. W pkt. I, ppkt. 1., załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa, iż w przypadku nieruchomości niezamieszkałej ilość niesegregowanych zmieszanych odpadów uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników.

Zapytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku gdy na nieruchomości niezamieszkałej wystawione są odpady dodatkowe /poza zadeklarowanych pojemnikiem /Wykonawca ma odebrać te odpady?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady komunalne również i dodatkowe określając ich ilość. W takiej sytuacji powinien poinformować właściciela (zarządcę, wynajmującego itp.) oraz zamawiającego o przekroczeniu deklarowanej ilości.

 

 

Pytanie nr 2

  1. W pkt. I, ppkt. 2., załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa rodzaje odpadów przewidzianych do obioru z nieruchomości zamieszkałych, Wykonawca prosi o sprecyzowanie jakie odpady należą do kategorii -  odpady pochodzące z drobnych robót budowlanych i remontowych. Czy zgodnie z kodami odpadów określonymi w pkt. IX powinny to być odpady o kodzie 17 01 01 czyli beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów?

 Jak ma postąpić Wykonawca w przypadku gdy:

- właściciel nieruchomości zamieszkałej wystawia odpady budowlane, poremontowe pochodzące z robót wykonywanych przez firmy /np. tynkowanie, ocieplanie domu/

- właściciel nieruchomości wystawia odpady rolnicze np. big bagi, opakowania po opryskach, opakowania po nawozach itp.

- właściciel nieruchomości wystawia opony rolnicze, opony z samochodów ciężarowych

ODPOWIEDŹ: Odpady pochodzące z drobnych robót budowlanych i remontowych, o których mowa w SIWZ to odpady o kodzie 17 01 01.

W odpowiedzi na drugą część pytania: Wykonawca odbiera tylko odpady komunalne. Odpady pochodzące z robót wykonywanych przez firmy (np. tynki, ocieplenia domów), odpady rolnicze np. big bagi, opakowania po opryskach, opakowania po nawozach itp., opony rolnicze, opony z samochodów ciężarowych nie są odpadami komunalnymi. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek poinformować właściciela nieruchomości  oraz Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i przyczynach nieodebrania odpadów.

 

Pytanie nr 3

  1. W pkt. I, ppkt. 4., załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa iż Wykonawca bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia wyposaża nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe w pojemniki do zbiórki selektywnej o odpowiedniej kolorystyce itd. Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Zamawiającego w odrębnym wykazie.

Wykonawca prosi o wykaz nieruchomości które mają być wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę otrzyma wykaz nieruchomości, które mają być wyposażone w pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów  oraz pojemników na odpady zmieszane. Na potrzeby kalkulacji i przygotowania oferty przez potencjalnego Wykonawcę, Zamawiający określił w pkt II oraz VII załącznika nr 8 do SIWZ dane ilościowe.

 

Pytanie nr 4

  1. W pkt. I, ppkt. 7., załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie mobilnego i stacjonarnego punku selektywnej zbiórki odpadów. Odbiór odpadów do stacjonarnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Wykonawcę uzgadnia się każdorazowo z UM w Pruchniku.

Zapytanie Wykonawcy: O jakim Punkcie Selektywnej Zbiórki mowa, gdzie ten punkt znajduje się i na jakiej podstawie Wykonawca jest zobowiązany do jego prowadzenia.

ODPOWIEDŹ: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych do mobilnego punktu określonych w pkt 2 ppkt 4 wynosi cztery razy w roku.

 

Pytanie nr 5

  1. W pkt. III, ppkt.5., załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z definicją odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwa domowych,z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców.

Na jakiej podstawie Wykonawca ma więc z nieruchomości niezamieszkanych odbierać odpady budowlane i remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne wymienione do odbioru 4 razy w roku odpady, skoro nie są to odpady komunalne. Odpady te powstają w wyniku prowadzonej działalności i powinny być zakwalifikowane po innymi kodami, dla przykładu zużyty sprzęt RTV/AGD pod kodami 16 02 11*, 16 02 13* czy 16 02 14.

ODPOWIEDŹ: W pkt. III ppkt. 6 omyłkowo pojawił się zapis odnośnie odbioru odpadów budowlanych i remontowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych cztery razy w roku z nieruchomości niezamieszkałych. Odbiór nie dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ponieważ odpady te są zakwalifikowane pod innymi kodami.

 

Pytanie nr 6

  1. W pkt. IX  załącznika nr 8 do SIWZ Zamawiający określa kody odpadów.

W związku z łącznym odbieraniem w worku żółtym odpadów z tworzyw sztucznych, metalu i odpadów wielomateriałowych zasadnym byłoby aby Zamawiający uwzględnił kod 15 01 06, nie zaś 15 01 02 i 15 01 04.

ODPOWIEDŹ: Tak, jest zasadnym umieszczenie odpadu o  kodzie 150106.

 

Pytanie nr 7

  1. W projekcie umowy będącej zał. nr 6 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego punku z projektu umowy, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to Gmina ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz prowadzić działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. I dalej w tej samej ustawie czytamy iż, Gmina która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 3b i 3c podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu.

Przedsiębiorca podlega karze pieniężnej za niewywiązanie się z powyższych obowiązków w przypadku, gdy odbiera odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

Gmina przejmując obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jaki i niezamieszkałych samodzielnie wylicza poziomy recyklingu w sprawozdaniu do Marszałka. Ponadto Gmina comiesięcznymi raportami jest na bieżąco informowana przez Wykonawcę o ilości i rodzaju odpadów odebranych z jej terenu. Ma więc bieżący obraz stanu gospodarki odpadami, dokonując szacunkowych analiz powinna zgodnie z art. 19 ustawy o odpadach podjąć działania wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów w szczególności: zachęcić do tworzenia i wspierając sieć ponownego wykorzystania i napraw oraz stwarzając zachęty ekonomiczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis art. 3 pkt7 umowy:

Z: Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

NA: Wykonawca zobowiązany jest do  rzetelnego wykonania przedmiotu umowy oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w załączeniu do odpowiedzi.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2018 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż