Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

IZ 271/16/2018                                                                                                         Pruchnik, dnia 05-11-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 05-11-2018 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 730 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

1 008 999,89

2 000,00

31-12-2019

Zgodnie
z umową

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2018 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż