Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 46/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.07.2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) , art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Agnieszki Wojdyło – nauczyciela indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Iwona Paczkowska - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO;
  • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
  • Renata Kubit - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i edukacji wczesnoszkolnej;
  • Dorota Paszkowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej.

 § 2.

Na wniosek Pani Aleksandry Szwajczak – nauczyciela - wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel Burmistrza Pruchnika - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Iwona Paczkowska - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wizytator KO;
  • Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
  • Dorota Paszkowska - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej.
  • Renata Kubit - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i edukacji wczesnoszkolnej.

§ 3.

 

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Posiedzenia Komisji odbędą się w dniu 17 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 22:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż