Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 41/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.05.2018

w sprawie: utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Pruchnik” w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020”.

Na podstawie art. 31 i 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz.1875 z poz. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XL/291/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Pruchnik” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Zielony Pruchnik – poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Pruchnik”, zwaną dalej JRP.

§ 2.

Regulamin organizacyjny przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Strukturę organizacyjną oraz zakres czynności JRP określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Ustalenie składu osobowego i zorganizowanie JRP nastąpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 25 maja 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 00:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż