Zarządzenie Nr 33/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.04.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 110 000,00zł, w tym:

  • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 110 000,00zl, z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej nr 111695R w km 0+000+0+392 w Rozborzu Długim wraz z remontem przepustów”.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie decyzji nr DOLiZK-III-7741-4-53/2018

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 155 143,40zł, w tym:

  • Remont drogi gminnej nr 111695R w km 0+000+0+392 w Rozborzu Długim wraz z remontem przepustów 155 000,00zł
  • zwrot dotacji nienależnie pobranej 143,40zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 143,00zł, w tym:

  • remont dróg gminnych 45 000,00zł
  • wynagrodzenia osobowe 143,40zł

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 42 840,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w ZGK w Pruchniku na kwotę 720,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.04.2018 10:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 21:42