Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 5 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 5.03.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 290 753,00zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 123 200,00zł
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na dożywianie 167 553,00zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 94 000,00zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 000,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację spraw obywatelskich 1 900,00zł
  b) opłacenie składek zdrowotnych 2 800,00zł
  c) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 11 300,00zł
  d) realizacja świadczeń wychowawczych 43 000,00zł
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w kwocie 35 000,00zl,z przeznaczeniem na:
  a) wypłata zasiłków okresowych, celowych 22 700,00zł
  b) wypłata zasiłków stałych 12 300,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP z dnia 19-02-2018,28-02-2018.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 290 753,00zł, w tym:

 • wypłata świadczeń rodzinnych 123 200,00zł
 • dożywianie osób potrzebujących 167 553,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 94 000,00zł, w tym:

 • realizację spraw obywatelskich 1 900,00zł
 • opłacenie składek zdrowotnych 2 800,00zł
 • realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 11 300,00zł
 • realizacja świadczeń wychowawczych 43 000,00zł
 • wypłata zasiłków okresowych, celowych 22 700,00zł
 • wypłata zasiłków stałych 12 300,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 23,40zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 1 000,00zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 37 846,00zł.
Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 38 400,00zł, z przeznaczeniem na wniesienie opłat do UM za pobór wody i odprowadzanie ścieków 38 400,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 5 marca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2018 22:04