Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 69/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 7.11.2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Moniki Bugiry – nauczyciela religii i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Augustyn Jędruchów - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
  • Barbara Mroczka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim;
  • Krzysztof Warchoł - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa;
  • Jan Szajny - ekspert z listy MEN, specjalista w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej;
  • Grażyna Anna Jazienicka - przedstawiciel związku zawodowego, Prezes ZO ZNP w Pruchniku.

§ 2.

Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 3.

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 9 –tej w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 4.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 15:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż