UCHWAŁA Nr XLV/320/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 paździenika 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Programu „Pruchnicka Karta Seniora” na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy, z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Przyjmuje się do realizacji Program – „Pruchnicka Karta Seniora”, zwany dalej Programem.
 2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Pruchnik i obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów.

§ 2.

Adresatami programu są seniorzy, za których uznaje się osoby posiadające obywatelstwo polskie – zamieszkujące Gminę Pruchnik w wieku co najmniej 60 lat.

§ 3.

Celami Programu są:

 1. ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki;
 2. kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
 3. wzmacnianie kondycji fizycznej seniorów;
 4. podniesienie aktywności i sprawności seniorów;
 5. wspieranie i wzmacnianie potencjału seniorów oraz aktywizowanie ich poprzez uczestnictwo w życiu społecznym.

§ 4.

Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, będą lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje dotyczące m.in. zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez instytucje gminne (bezpłatnie lub ulgowo) oraz ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z Gminą Pruchnik.

§ 5.

 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4, wprowadza się imienną kartę „Pruchnicka Karta Seniora”, zwaną dalej Kartą.
 2. Logo Programu „Pruchnicka Karty Seniora”, Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Pruchnickiej Karty Seniora” oraz jej wzór wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Pruchnika.

§ 6.

 1.  Partnerem programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inna instytucja bądź podmiot, które przystąpią do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz seniorów legitymujących się Kartą.
 2. Przystąpienie podmiotów, o których mowa w ust. 1, do realizacji Programu wymaga złożenia Burmistrzowi Pruchnika deklaracji uczestnictwa w Programie.
 3. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie porozumienia zawartego z Burmistrzem Pruchnika.
 4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępujące do Programu będą posługiwać się znakiem graficznym „Pruchnickiej Karty Seniora”.

§ 7.

Program funkcjonuje na terenie Gminy Pruchnik tylko i wyłącznie w miejscach i obiektach wskazanych przez partnerów Programu.

§ 8.

Aktualna informacja o partnerach Programu, którzy stosują zniżki oraz ulgi dla posiadaczy Karty udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęciae Programu „Pruchnicka Karta Seniora” na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.10.2018 19:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.10.2018 19:38