UCHWAŁA Nr XLV/322/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 paździenika 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ut. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy 2018  z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych , na których  powstają odpady komunalne w 2019 roku do wysokości  730 000,00 zł brutto

§ 2.

Zobowiązanie określone w §1 zostanie pokryte w 2019 roku z dochodów własnych gminy  tj. opłaty za odpady komunalne

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.10.2018 20:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.10.2018 20:06