Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 26/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 31.05.2016

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pruchniku.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Pruchniki zwaną dalej MKUA jako organ doradczy i opiniodawczy przy Burmistrzu Pruchnika.

§ 2.

  1. Zadaniem MKUA jest opiniowanie w sprawach zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ocen ich aktualności, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ocen ich aktualności, projektów miejscowych planów rewitalizacji, prognoz, analiz, programów, w tym służących realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych i projektów architektonicznych związanych z zagospodarowaniem terenu Miasta i Gminy Pruchnik oraz mających wpływ na zagospodarowanie terenów Miasta i Gminy Pruchnik.
  2. MKUA w Pruchniku może pełnić funkcję organu doradczego innej gminy na mocy porozumienia zawartego przez Burmistrza Pruchnika z odpowiednim wójtem lub burmistrzem.

§ 3.

Organizację i tryb działania MKUA określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Skład osobowy członków MKUA określono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2016 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż