Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 27 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 60/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.10.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 101 217,80zł, w tym;

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 388,80 zł, z przeznaczeniem na realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” 27 388,80zł
  • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 73 829,00zł, z przeznaczeniem na:
    a) realizacja rządowego programu Aktywna tablica 42 000,00zł
    b)sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 31 829,00zł

Powyższe dotacje wprowadza się na podstawie decyzji WP F-VI.3111.1.227.2017, F-VI.3111.1.221.2017, F-VI.3111.1.219.2017.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 101 217,80zł, w tym;

  • zakup urządzeń technologii informacyjno –komunikacyjnych 42 000,00zł
  • zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 31 829,00zł
  • realizacja założeń programu „ Za życiem” 27 388,80zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 88 000,00zł.

Szczegóły zawiera za. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 11 264,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 27 października 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2017 23:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż