OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU: Przygotowanie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci szkolnych od 02 stycznia 2019r. do 25 czerwca 2020r.

Pruchnik, dnia 12-12-2018r.

 (miejscowość i data)

 

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawa PZP).

 1. Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku zaprasza do złożenia ofert na:

 2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych (dofinansowywanych z OPS) od 02 stycznia 2019r. do 25 czerwca 2020r. (drugie danie (3 razy w tygodniu z mięsem) + kompot ). Zamawiający zastrzega że liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od liczby wydanych decyzji przez OPS w Pruchniku. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe ilości:

drugie danie (3 razy w tygodniu z mięsem) + kompot

Rodzaj posiłku

Ilość

(dni)

Ilość dzieci

Gimnazjum Publiczne w Pruchniku

101

7

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

284

36

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

284

20

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku

284

10

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

284

4

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

284

61

 

                                                                                              Razem: 138 uczniów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 02-01-2019r. do 25-06-2020r.

 2. Okres gwarancji: nie dotyczy

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik (pokój nr 10), e-mail: ops@opspruchnik.pl; do 18-12-2018r. do godz. 12.00

 4.  Termin otwarcia ofert: 18-12-2018 godzina 12.05

 5. Warunki płatności: określono we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Wałach – Dyrektor OPS w Pruchniku, tel. 16/6236116

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Ofertę można:

 1. przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: ops@opspruchnik.pl;

 2. złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. Nr 10) lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, oferta na:

„Przygotowanie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci szkolnych od 02 stycznia 2019r. do 25 czerwca 2020”.

nie otwierać do 18-12-2018 r. do godz. 12:00”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 1. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 2. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sposób przewidziany w pkt. VII

 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. Nr 10.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 5. Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.

 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

 7. W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem cen jedn. poszczególnych pozycji.

 8. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 10. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

 11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

 12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 3 dni od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek - oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.

 13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 1. Cena oferty – 80 %

Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

 1. Cena oferty

80 %

 1. Aspekty społeczne

20 %

 1. Cena - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena/ cena badanej oferty) x 80 pkt

W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 1. Aspekty społeczne - 20 %

W tym kryterium 20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej  lub innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

 1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

 2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);

 3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 652), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

 4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);

 5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.);

 6. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 51, z późn. zm. );

 7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

 8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których wyżej mowa wynosi nie mniej niż 30%.

Zamawiający przyzna punkty za kryterium 2. Aspekty społeczne na podstawie oświadczenia zamieszczonego w treści Formularza ofertowego – załącznik nr 1.

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków określonych w kryterium – aspekty społeczne otrzyma 0 pkt.

Punktacja ogólna = Liczba punktów za kryterium  1. Cena + Liczba punktów za kryterium 2. Aspekty społeczne.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Punkty za kryteria pozacenowe zostaną przyznane na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.

Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

15.Informacje dodatkowe:

 1. W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, w tym poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert.

 4. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 5. Oferenci mogą wziąć udział w spotkaniu, na którym zostaną otwarte oferty.

 6. Informacja/notatka z rozeznania rynku będzie zawierać co najmniej: nazwę oferenta, adres, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 7. Informację/notatkę z rozeznania rynku Zamawiający udostępni w taki sam sposób jak dokonał przekazania zaproszenia do złożenia oferty.

 8. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art.138 o ustawy, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro tworzona jest przez samego Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138 o ust. 2-4 znowelizowanej ustawy, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak w  przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczające kwoty, o których  mowa w art. 138g ustawy. Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z  wyjątkiem reguł wskazanych w ust 2-4 powyższego  artykułu, a co za tym idzie wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków  odwoławczych przewidzianych w Rozdz. VI ustawy.

 9. O terminie zawarcia umowy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony telefoniczne.

 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.

 11. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.

 13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, zabezpieczonych w budżecie.

 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia w trakcie postępowania.

 17. Warunki płatności zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia tj. we wzorze umowy.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

Marta Wałach

 

Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - zał. nr 2

 3. Wzór umowy – zał. nr 3

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU: Przygotowanie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci szkolnych od 02 stycznia 2019r. do 25 czerwca 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2018 14:20