UCHWAŁA Nr XLVI/326/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M. P. z 2018 r., poz. 745),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,79 zł.
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 16,50 zł.
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,98 zł.
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,78 zł
 5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł
 6. od budowli - 2% ich wartości
 7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,75 zł
 8. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,71 zł
 9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,25 zł
 10. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego za każdy 1 m2 powierzchni gruntu - 3,09 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/236/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:06