Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WÓJT GMINY PRUCHNIK

na podst. art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i_o_wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

I  PODMIOT UPRAWNIONY:

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane (art. 11 ust. 3 w/w ustawy)

II  RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

 1. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik na kwotę 26.000 zł. ( w roku 2006 zrealizowano zadanie na kwotę 26.000 zł.)
 2. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2006 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 3. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2006 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 4. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2006 zrealizowano zadanie na kwotę 9.000 zł.)
 5. działalności szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik – na kwotę 4.000 zł. ( w roku 2006 zrealizowano zadania na kwotę 3.000 zł.)
 6. działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik – na kwotę 4.000 zł. (w roku 2006 zrealizowano zadanie na kwotę 4.000 zł.) 

III ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Wsparcie wykonania wyżej wymienionych zadań i udzielenie dotacji następuje z_odpowiednim zastosowaniu przepisów:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i_o_wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr_15, poz. 148 z późn. zm.)
 2. Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależnionych będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
  Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

IV  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Zadanie 1 – 6 od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
 2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełniać następujące warunki:
  1. posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną do: złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy
  2. złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę
  3. wykazać posiadanie: doświadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania

V  TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 7 maja 2007 r. do godz. 1400 sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik przy ul. Rynek 1. Oferta powinna być złożona w_zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Gminy Pruchnik w terminie określonym w_punkcie 1.

VI  OFERTA KONKURSOWA:

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i_Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 264, poz. 2207). Formularz oferty można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik pok. 15.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
  2. termin i miejsce realizacji zadania;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających     wykonanie zadania;
  5. wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. aktualny odpis z KRS – ważny 3 miesiące od daty wystawienia;
  2. statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2005 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności);
  4. zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i_zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

VII  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 9 maja 2007 r.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pruchnik
 3. Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 5. Wybór oferty odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady i kryteria:
  1. możliwość realizacji zadania – max 10 pkt,
  2. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia z realizacji tego typu  zadań (rzetelność i jakość wykonywania zadań) – max 10 pkt,
  3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania  – max 10_pkt,
  4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych w realizacji zadania  – max 5_pkt,
  5. pozafinansowy wkład własny w realizację zadania np. świadczenie wolontariuszy – max 5 pkt,
  6. posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe – max 5 pkt,
  7. analiza prawidłowości i terminowości rozliczania zadań w ubiegłych latach – max 5_pkt.
  8. analiza i ocena realizacji zleconych podmiotowi uprawnionemu w_okresie poprzednim – max 5 pkt,
  9. wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania – max 5 pkt
 6. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych w_ofercie przez wszystkich członków komisji stanowi „ocenę oferty komisji”.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pruchnik, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 8. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie.
 9. Dodatkowe informacje, można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1, pok.15, tel. (016) 6236114 

Wójt             

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2007 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.