UCHWAŁA Nr XLVI/328/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2018 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

  • przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka– chodnik,

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:08
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:08